Všeobecné obchodné podmienky pre portál www.cnd.skPrevádzkovateľ internetovej stránky - portálu www.cnd.sk, spoločnosť CND Travel, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava, IČO: 51897822, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 130782/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.cnd.sk

Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál www.cnd.sk a prostredníctvom tohoto Portálu sprostredkováva predaj služieb vo forme predaja Poukazov(voucherov) Poskytovateľa Zákazníkovi. Prevádzkovateľ má s každým Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah na obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie predaja Poukazov (voucherov) na služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje Zákazníkom. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Poukazy (vouchery) a poskytne im Plnenie v zmysle Ponuky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Poukazu (voucheru) sa realizujú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Prevádzkovateľ je v prípade požiadavky Poskytovateľa o sprostredkovanie zmluvy podľa Zákona o zájazdoch č.170/2018 Z.z.  oprávnený vystupovať ako cestovná agentúra a sprostredkovávať v mene Poskytovateľa, uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu v zmysle ustanovení § 714a a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V takomto prípade Zákazníci uplatňujú Poukazy (vouchery) priamo u Prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí záväznú rezerváciu zájazdu u Poskytovateľa. Ak sa jedná o sprostredkovanie takejto zmluvy, Prevádzkovateľ tieto skutočnosti, najmä adresu a kontaktné údaje pre uplatnenie Poukazu (voucheru) uvedie v Ponuke i ako súčasť špecifikácie Plnenia na Poukaze (voucheri).

Prevádzkovateľ súčasne prevádzkuje Rezervačný systém na vyhľadávanie rezerváciu ubytovania v hoteloch vo svete na podstránke portálu www.cnd.sk/hotely-sveta. Na tejto podstránke majú Zákazníci možnosť rezervácie pobytu v nimi vybranom hoteli prostredníctvom online formulára. Po vykonaní úspešnej rezervácie a úhrade za služby Prevádzkovateľ doručí Zákazníkovi voucher - potvrdenie rezervácie na základe ktorého Zákazník je oprávnený čerpať hotelové služby u konkrétneho Poskytovateľa. Obchodné podmienky vzťahujúce sa len na Rezervačný systém sú upravené v Článku VII - Rezervačný systém

 

Článok I

Definície pojmovPre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky označené veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

1.     Prevádzkovateľ je spoločnosť CND Travel, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Poukazov (voucherov) Poskytovateľa  Zákazníkovi prostredníctvom Portálu;

2.     Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Poukazy (vouchery) ponúkané na Portáli a poskytuje na základe predložených Poukazov (voucherov) Plnenie Zákazníkovi v rámci svojho podnikateľského oprávnenia; Poskytovateľmi sú aj ubytovacie zariadenia a Cestovné kancelárie v mene ktorých Prevádzkovateľ predáva poukazy na pobyty a zájazdy, respektíve sprostredkováva tento predaj v zmysle Zákona o zájazdoch č.170/2018 Z.z. v platnom znení

3.     Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Poukaz (voucher) na Portáli;

4.     Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa www.cnd.sk (a/alebo cnd.sk);

5.     Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Poukazov (voucherov) na služby Poskytovateľa uverejnená na Portáli. Ponuka obsahuje najmä kontaktné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia,  lehotu platnosti poukazov, miesto uplatnenia, čo je zahrnuté v cene, prípadné povinné a voliteľné doplatky, ktoré Zákazník douhradí priamo Poskytovateľovi

6.     Poukaz (voucher) je potvrdenie o  časovo obmedzenom práve Zákazníka voči Poskytovateľovi na poskytnutie služieb za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Poukaze (voucheri);

7.     Plnenie je zoznam služieb poskytovaných zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, špecifikovaných v Ponuke a na Poukaze (voucheri);

8.     VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.

 

 

Článok II

Objednávka a kúpa Poukazu (voucheru)1.       Prevádzkovateľ zverejňuje na Portáli Ponuky na Poukazy (vouchery) na služby Poskytovateľa, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.

2.       Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť si Poukazy (vouchery) je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. 

3.       Poskytovanie aktuálneho Plnenia Poskytovateľom upravujú podmienky použitia Poukazu (voucheru) uvedené v Ponuke a všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa

4.       Objednávka a kúpa Poukazov (voucherov) sa realizuje prostredníctvom Portálu cez niektorú z platobných brán Portálu. Pri úspešnom dokončení platby cez online platobnú bránu príde poukaz na účet Zákazníka  spravidla do niekoľkých minút. Pre doručenie poukazu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku úhradou na stránkach platobnej brány banky až po návrat na stránku www.cnd.sk. Až vtedy Portál dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi poukaz alebo informáciu, kde je elektronická verzia poukazu umiestnená. Pri spôsobe platby bankovým prevodom bude voucher (Poukaz) alebo informácia, kde je jeho elektronická verzia umiestnená, zaslané Zákazníkovi až po nabehnutí platby na účet Prevádzkovateľa a jej identifikovaní na základe Variabilného symbolu platby.

5.    Stlačením tlačidla "kúpiť", prípadne "kúpiť ako darček" a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Poukazu (voucheru) (ďalej len „Objednávka“). Objednávka sa stáva pre Zákazníka záväznou s povinnosťou platby, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Poukaz (voucher). Pred dokončením objednávky Zákazník potvrdí, že sa oboznámil s VOP platnými v čase Objednávky.

6.       Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Poukaz (voucher) a to buď priamo pri objednávaní prostredníctvom online platby, alebo najneskôr do 3 dní od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o potvrdení objednávky a pokynov na úhradu (čiastka k úhrade, číslo účtu, na ktorý treba cenu uhradiť, variabilný symbol - číslo objednávky). Prevádzkovateľ je splnomocnený od Poskytovateľa na prijímanie platieb na úhradu ceny za Poukaz (voucher) od Zákazníka.

7.       Poukaz (voucher) sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do zoznamu zakúpených poukazov klienta "Moje objednávky" na Portáli ako i odoslania e-mailovej správy s informáciou, kde je elektronická verzia Poukazu umiestnená na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri Objednávke

8.       Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Poukazu (voucheru) vydáva Poskytovateľ v zmysle platnej legislatívy. V prípade ponúk, ktorých predmetom je sprostredkovanie zmluvy podľa Zákona o zájazdoch č.170/2018 Z.z. vystavuje daňové doklady priamo Prevádzkovateľ na žiadosť Zákazníka. Daňové doklady sú zasielané v elektronickej forme bez poplatku. Ak si zákazník želá vystaviť a zaslať daňový doklad poštou, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si poštovné vrátane manipulačného poplatku za vystavenie a odoslanie papierového daňového dokladu vo výške 2 € + DPH v prípade obyčajnej listovej zásielky a 4€  + DPH v prípade doporučenej listovej zásielky. Zákazník tieto poplatky hradí vopred na účet Prevádzkovateľa.

9.     Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku nesprávne uvedenej e-mailovej adresy pri Objednávke.Článok III

Práva a povinnosti1.      Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Poukaz (voucher) na účet Prevádzkovateľa, doručí Poukaz (voucher) Zákazníkovi elektronickou formou, spôsobom stanoveným v článku II.7 , pričom Zákazník si Poukaz vytlačí.

2.      Vytlačený Poukaz je spôsobilým dokladom o právach na poskytnutie Plnenia Poskytovateľa Zákazníkom.

3.      Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi prístup k zoznamu zakúpených Poukazov (voucherov) a to najmä za účelom predchádzania falšovaniu Poukazov (voucherov) za účelom vykonania možnej kontroly Poukazu predloženého Zákazníkom Poskytovateľovi, ako aj za účelom vedenia evidencie čerpaných Poukazov, s čím Zákazník súhlasí.

4.      Zákazník je oprávnený použiť Poukaz (voucher) za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, na Poukaze a prípadne v inštrukciách doručených Zákazníkovi spolu s voucherom (Poukazom). Doba platnosti voucheru (Poukazu) je vždy priamo uvedená na Poukaze (voucheri).

5.      Pri použití Poukazu (voucheru), t.j. pri čerpaní služby platia obchodné podmienky Poskytovateľa. Za použitie poukazu sa považuje aj záväzná rezervácia potvrdená Poskytovateľom, alebo podpis zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom

6.      Po uplynutí doby platnosti Poukazu (voucheru), stráca Zákazník nárok na poskytnutie Plnenia bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Poukaz (voucher).

 

 

Článok IV

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa1.       Poskytovateľ ako dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

a.       za dodanie Plnenia v kvalite a rozsahu podľa Ponuky,

b.       za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

c.       za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

2.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Zákazník berie na vedomie. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie voucheru (Poukazu) Zákazníkovi spôsobom podľa týchto VOP.

3.       Zákazník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky a prípadné sťažnosti vyplývajúce z Plnenia priamo u Poskytovateľa. Pri podaní sťažnosti alebo reklamácie ohľadom Plnenia Zákazník podáva reklamáciu u Poskytovateľa. Ak nie je možné vyriešiť sťažnosť na mieste, Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi podať reklamáciu priamo na mieste Plnenia písomnou formou, nechať si potvrdiť jej prijatie od Poskytovateľa a informovať o reklamácii Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť potrebnú súčinnosť na vyriešení sťažnosti Zákazníka.

4.       V prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu, že Zákazník alebo Poskytovateľ v súvislosti s používaním Portálu nedodržal tieto VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, má nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Škodu je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť ten, kto ju preukázateľne spôsobil.Článok V

Reklamačné podmienky1.       V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Poukaz (voucher), ktorý si zakúpil, Zákazník môže toto nedoručenie, respektíve vadné doručenie Poukazu reklamovať. Zákazník môže takisto reklamovať ak podmienky uvedené na Poukaze (voucheri) sú v rozpore s podmienkami uvedenými v Ponuke.  Zákazník je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Poukazu (voucheru) a v prípade, že Poukaz (voucher) nebude doručený vôbec, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na jeho doručenie. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom uvedených vyššie, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1 do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy Poukazu odstúpiť.

3.       Reklamácie na rozsah a obsah Plnenia sa riadia výhradne reklamačnými podmienkami Poskytovateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Poukazu1.       V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Poukaz (voucher) v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Poukazu (voucheru) bez ďalšieho zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku z Portálu, ak zistí, že informácia alebo údaje uvedené v Ponuke sú nesprávne, neúplné  alebo chybné alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Poukazov vo vzťahu k takejto Ponuke, tieto sa rušia, pričom Prevádzkovateľ do 10 dní od stiahnutia Ponuky vráti Zákazníkovi cenu za Poukaz (voucher), ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu.

3.      Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uhradenia Poukazu. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpy v prípade, ak už Poukaz uplatnil, alebo doba platnosti Poukazu medzitým vypršala. Na odstúpenie od kúpy Poukazu je Zákazník povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení od kúpy Poukazu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a to v tejto lehote. Prevádzkovateľ do 15 dní od obdržania tohto oznámenia vráti Zákazníkovi cenu za Poukaz (voucher), ktorú Zákazník uhradil na účet, ktorý Zákazník oznámi Prevádzkovateľovi.

4.      Niektorí Poskytovatelia si vyhradzujú možnosť zmeny ceny počas trvania Ponuky. Zákazník má právo odstúpiť od kúpy aj v prípade, že došlo k zmene ceny po uhradení Poukazu. V takomto prípade Prevázdkovateľ vráti Zákazníkovi cenu za Poukaz do 7 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od kúpy.

 


Článok VII

Všeobecné obchodné podmienky - Rezervačný systém (hotely sveta)

 

1.      Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom ale nie je zmluvnou stranou zmlúv o poskytovaní hotelových služieb uzatváraných prostredníctvom Rezervačného systému. Prevádzkovateľ v ponuke vždy konkrétne uvádza Poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby, ktoré sú predmetom takejto zmluvy. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom Rezervačného systému sa uzatvárajú a plnia v zmysle všeobecných obchodných podmienok jednotlivých Poskytovateľov (dodávateľov hotelových služieb). Všetky informácie uvedené v Ponuke respektíve vo výsledkoch vyhľadávania vychádzajú z údajov, ktoré poskytli Poskytovatelia

2.      Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Zákazníkov online prístup k vyhľadaniu, rezervácii a úhrade hotelových služieb ponúkaným Poskytovateľmi v tuzemsku i v zahraničí. Prevádzkovateľ zodpovedá za vystavenie a doručenie Voucheru (potvrdenia o rezervácii) v prípade úspešnej rezervácie vykonanej Zákazníkom cez Rezervačný systém a úspešnej úhrady Zákazníkom prostredníctvom online platobnej brány banky Prevádzkovateľa. Voucher (potvrdenie o rezervácii) predstavuje doklad o zakúpení hotelových služieb, ktorým sa Zákazník preukazuje pri čerpaní služieb v hoteli.

3.      Vykonaním rezervácie cez Rezervačný systém Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a vyhlasuje, že má aj súhlas od ďalších osôb, v mene ktorých robí danú rezerváciu. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané Prevádzkovateľom na účely uskutočnenia rezervácie.

4.      Potvrdená a uhradená rezervácia cez rezervačný systém je pre Zákazníka i Poskytovateľa záväzná. Zmena alebo stornovanie rezervácie Zákazníkom je možné len za podmienok, ktoré sú uvedené pri rezervácii. Tieto podmienky sú vždy uvedené aj na Voucheri (potvrdení o rezervácii)

5.      Všetky prípadné reklamácie a sťažnosti na rozsah a kvalitu poskytovaných hotelových služieb je Zákazník oprávnený uplatniť priamo u Poskytovateľa. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkom reklamáciu uplatniť bezodkladne na mieste a protokol o reklamácii si nechať potvrdiť Poskytovateľom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť potrebnú súčinnosť na vyriešenie reklamácie Zákazníka.

 

 

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia1.      Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú  bližšie upravené vo VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.      Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Zb. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov. V pripade že predmetom Plnenia je poskytnutie zájazdu podľa Zákona o zájazdoch, zmluvné vzťahy sa riadia aj zákonom č.281/2001 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o zájazdoch).

3.      Prevázdkovateľ spracuváva osobné údaje Zákazníka podľa zákona č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Pravidlá ochrany osobných údajov a použitia súborov cookie sú podrobne uvedené v Prílohe.

4.       Vyplnením formulára na odber noviniek Zákazník objednáva zasielanie informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov je zdarma a Zákazník ho môže kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese cnd@cnd.sk, alebo kliknutím na odhlasovaciu linku uvedenú na konci každého informačného e-mailu

Prevádzkovateľ  zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.cnd.sk/obchodne-podmienky.

6.       Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

7.       Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9.9.2020. Posledná aktualizácia: 24.11.2022 - upravený bod I.2 a doplnený bod VI.4