Pravidlá na ochranu osobných údajov a pre súbory cookie

Portál CND Travel / cnd.sk („Portál“) prevádzkuje spoločnosť CND Travel s.r.o. so sídlom Štefánikova 47, 811 04 Bratislava. Prevádzkovateľ portálu zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Osobné údaje sa zhromažďujú iba prostredníctvom formulárov na Portáli, do ktorých používateľ tieto údaje aktívne zadáva a posiela prevádzkovateľovi portálu. Niektoré osobné údaje - online identifikátory sa taktiež zhromažďujú prostredníctvom súborov Cookie typu Marketing a podobných technológií tretích strán, ktoré sú popísané ďalej.

Spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR

 1. Dotknutou osobou je každý zákazník, registrovaný užívateľ Portálu, pisateľ recenzie, alebo návštevnik Portálu, ktorý súhlasil so zasielaním newslettrov. Prevádzkovateľom je prevádzkovateľ Portálu
 2. Zoznam osobných údajov, ktoré Portál spracuváva: Meno a Priezvisko, E-mail, Telefónny kontakt, IP adresa. Pre účely marketingu sa spracuvávajú iba mená a e-mailové adresy dotknutých osôb
 3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavovanie a doručovanie poukazov (kupónov), komunikácia so zákazníkmi ohľadom plnenia zmluvy, rezervácia pobytov, rozosielanie newsletterov, recenzie ponúk. Osobné údaje sa nespracúvajú spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Osobné údaje sa nezverejňujú, jedinou výnimkou sú recenzie s udeleným súhlasom na zverejnenie.
 4. Príjemcovia:
  • obchodní partneri, pre ktorých prevádzkovateľ portálu sprostredkúva uzavretie zmluvy, v prípade, že je to nevyhnutné na sprostredkovanie uzavretia zmluvy
  • spoločnosti pôsobiacie v oblasti sociálnych médií a reklamy: Google, Facebook, Microsoft - viď podrobnosti v kapitolách Použitie nástrojov „Google Analytics“ a „Google Remarketing“ a Doplnky sociálnej siete Facebook. Títo príjemcovia sú z tretích krajín - konkrétne zo Spojených štátov amerických, krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň osobných údajov. Platforma Hotjar zameraná na štatistiky a analýzy návštev stránky ukladá len anonymizované údaje o návštevách na svojich serveroch v Írskej republike v zmysle legistalívy EÚ
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov - článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR: - spracúvanie osobných údajov (meno a priezvisko, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy (vystavovanie a doručovanie poukazov (kupónov alebo voucherov), sprostredkovanie uzatvárania zmlúv a rezervácie ubytovania). V tomto prípade súhlas dotknutej osoby nie je potrebný. Spracúvanie osobných údajov (Meno, email) pre účely marketingu - právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Spracúvanie online identifikátorov (cookies tretích strán typu "Marketing", prihlasovacie údaje na Portál) a recenzie - právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
 6. Doba uchovávania osobných údajov je na nevyhnutnú dobu, pre ktorú sú údaje potrebné ku konkrétnemu účelu, maximálne však 10 rokov. V prípade osobných údajov spracúvaných pre účely marketingu je do doby, keď sa technickými prostriedkami zistí, že e-mailová adresa je opakovane nefunkčná, v prípade prihlasovacích údajov na Portál je doba uchovávania 5 rokov po poslednom prihlásení sa dotknutej osoby na Portál.
 7. Dotknutá osoba, u ktorej je súhlas vyžadovaný, vyjadrením súhlasu podľa čl.6 ods.1. písmeno a) GDPR bezvýhradne súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 8. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu, doplnenie, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Použitie súborov „Cookie“

„Cookie“ sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehľadávač. Súbory „Cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehľadávača ani nebudú ukladať. Väčšina prehľadávačov ukladá súbory „Cookie“ automaticky.

Prevádzkovateľ portálu využíva súbory „Cookie“ na zlepšenie funkčnosti portálu a skvalitnenie služieb zákazníkom a zlepšenie používateľského komfortu. Takéto súbory sa používajú aj na anonymné sledovanie transakcií a ich atribúciu našim affiliate partnerom. Ďalej sa súbory "Cookie" používajú pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je výlučne zabezpečenie stability systému a štatistická analýza návštevnosti webových stránok. Nejde o spracovanie osobných údajov. IP adresy ukladané nástrojom Google Analytics sú dôsledne anonymizované. Funkčné a štatistické súbory "Cookie" neobsahujú žiadne osobné údaje.

Portál môžete použiť aj bez súborov „Cookie“, ale v tomto prípade bude výrazne obmedzená jeho funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehľadávači súbory „Cookie“ neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov „Cookie“ na počítač, zmeňte nastavenie prehľadávača. Návod nájdete v kapitole "Ako sa vyhnúť súborom cookie".

Použitie nástrojov „Google Analytics“ a „Google Remarketing“

Na Portáli sa využívajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) služby grafickej inzercie, služba Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú „Cookies“. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na servery spoločnosti Google a uložené. IP adresa je spoločnosťou Google anonymizovaná - skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Údaje pre službu Google remarketing nebudú získavané, kým nezískame od Vás výslovný súhlas na spracovávanie týchto údajov. Súhlas poskytnete stlačetím tlačidla "Rozumiem" na Cookie lište s tým, že v zozname cookies kategória "Marketing" bude zaškrtnutá, alebo ďalším používaním portálu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti CND Travel s.r.o. za účelom vyhodnotenia používania Portálu a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory Cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Ďalšie podrobnosti o typoch Cookies a ich používaní spoločnosťou Google nájdete na https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk. Používanie Cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Službu Google Analytics pre grafickú inzerciu môžete inaktivovať a prispôsobiť reklamy v rámci Reklamnej siete Google pomocou nástroja Správca predvolieb reklám (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

Doplnky sociálnej siete Facebook

Ak ste nám udelili súhlas na spracovávanie osobných údajov prostredníctvom technólógii ako napr. Cookies tretích strán typu "Marketing", tak sa Vám na Portáli sa sprístupní tlačidlo „Páči sa mi“ („doplnok“) z webových stránok facebook.com spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).  Ak na našej webovej prezentácii prejdete na webové stránky, ktoré obsahujú vyššie uvedené tlačidlo, nadviaže váš prehľadávač priame spojenie so serverom Facebook. Informácie z doplnkov sa prenesú zo servera Facebook priamo do vášho prehľadávača a ďalej na príslušnú webovú stránku. Na informácie, ktoré služby Facebook a Google prenášajú pomocou týchto doplnkov, nemáme žiadny vplyv.

Vstavané doplnky odosielajú na servery Facebook alebo Google informácie, ktoré vyvolala príslušná stránka našej webovej prezentácie. Ak ste prihlásení k týmto službám, môže vás poskytovateľ pri návšteve stránky prihlásiť k vášmu používateľskému kontu. Pri interakcii s doplnkom, napríklad pri stlačení tlačidla alebo zverejnení komentára, sa príslušná informácia odošle priamo z vášho prehľadávača na server Facebook, kde sa uloží. Ak nie ste členom siete Facebook, môže aj tak nastať situácia, že sa príslušný prevádzkovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania osobných údajov a ďalšieho spracovania a použitia osobných údajov nájdete na webových stránkach Facebook. Nájdete tu aj príslušné informácie týkajúce sa vašich práv a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovateľov:
http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/

Ak ste členom siete Facebook a nechcete, aby prevádzkovateľ pomocou našej webovej prezentácie zbieral údaje a prepojoval ich s údajmi vášho konta, musíte sa pred návštevou našej webovej prezentácie od servera Facebook alebo odhlásiť, alebo nastaviť zaškrtávacie políčko Marketing v Zozname cookies za neodškrtnuté.

Ďalšie štatistické nástroje

Používame službu Hotjar, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov a optimalizovali naše služby. Hotjar je technologická služba, ktorá nám pomáha lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov (napr. koľko času trávia na stránkach, na ktoré odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo používatelia robia, čo sa im nepáči, atď.) A to nám umožňuje budovať a udržiavať našu službu so spätnou väzbou od používateľov. Hotjar používa cookies a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadeniach. Patria sem adresy IP zariadenia (spracované počas relácie a uložené v nezistiteľnej forme), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie prehliadača, geografická poloha (iba krajina) a preferovaný jazyk používaný na zobrazenie webovej stránky. Hotjar ukladá tieto informácie v našom mene do pseudonymizovaného užívateľského profilu. Službe Hotjar je zmluvne zakázané predávať akékoľvek údaje zhromaždené v našom mene. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach služby Hotjar.
 

Ako sa vyhnúť súborom „cookie“

 1. Internet Explorer:
  1. Vo vašom prehľadávači prejdite do ponuky Tools (Nástroje) a vyberte položku Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Súkromie) > Advanced (Rozšírené).
  2. Kliknite na možnosť Override automatic cookie handling (Nahradiť automatické spracovanie súborov „cookie“).
  3. Určite, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory „cookie“ hostiteľských a cudzích webových lokalít (iná webová lokalita než tá, ktorú práve pozeráte).
  4. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ vždy ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Accept (Prijať).
  5. Ak chcete zabrániť, aby sa súbory „cookie“ ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť „Zablokovať“.
  6. Ak chcete, aby sa vás program pýtal, či chcete povoliť ukladanie súborov „cookie“ vo vašom počítači, kliknite na možnosť Prompt (Zobraziť výzvu).
  7. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ relácie (súbory „cookie“, ktoré sa z počítača vymažú po ukončení programu Internet Explorer) ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Always allow session cookies (Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií).
 2. Google Chrome
  1. Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na ikonu francúzskeho kľúča.
  2. Vyberte položku Options (Možnosti) (Preferences (Predvoľby) v systéme Mac a Linux; Settings (Nastavenia) v zariadení Chromebook).
  3. Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).
  4. V časti „Privacy“ (Súkromie) kliknite na položku Content settings (Nastavenia obsahu).
  5. V dialógovom okne Content Settings (Nastavenia obsahu), ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu Cookies:
  6. Vymazanie súborov „cookie“
   1. Kliknutím na položku All cookies and site data (Všetky súbory „cookie“ a údaje lokality) otvorte dialógové okno Cookies and Other Data (Súbory „cookie“ a iné údaje).
   2. Ak chcete vymazať všetky súbory „cookie“, kliknite na položku Remove all (Odstrániť všetko)
   3. Ak chcete vymazať konkrétny súbor „cookie“, vyberte lokalitu, ktorá ho poslala, potom daný súbor „cookie“ a kliknite na položku Remove (Odstrániť).
  7. Zablokovanie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
   1. Zablokovanie všetkých súborov „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovať posielanie údajov lokalitami). Pamätajte si, že výber tohto nastavenia zabráni aktivite väčšiny lokalít, ktoré si vyžadujú vaše prihlásenie. Zakaždým, čo sa zablokuje súbor „cookie“, uvidíte v paneli s adresou ikonu.
   2. Zablokovanie iba súborov "cookie" cudzích domén: Označte začiarkávacie políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovať výnimky a zablokovať posielanie súborov „cookie“ cudzích domén). Aj keď ste určitú lokalitu pridali do Zoznamu výnimiek a povolili jej súbory „cookie“, ak je toto začiarkávacie políčko označené, súbory „cookie“ cudzej domény tejto lokality sa nebudú prijímať.
  8. Povolenie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
   1. Ak chcete povoliť súbory "cookie" hostiteľskej aj cudzej domény, vyberte možnosť „Allow local data to be set“ (Povoliť posielanie lokálnych údajov). Ak chcete povoliť iba súbory „cookie“ hostiteľskej domény, označte začiarkávacie políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovať všetky súbory „cookie“ cudzej domény bez výnimky).
  9. Stanovenie výnimiek pre súbory „cookie“ z konkrétnych webových lokalít alebo domén
   1. Ak chcete určiť, ako sa majú spravovať súbory „cookie“ pre niektoré konkrétne lokality alebo domény, kliknite na položku Manage exceptions (Spravovať výnimky). Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výnimky pre súbory „cookie“ a údaje lokality):
   2. Kliknite na pole „Add a new exception pattern“ (Pridať nový vzor výnimiek) a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
   3. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, pred názov domény vložte symbol [*.] (napr. [*.]google.com).
   4. Môžete špecifikovať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu non-http URL.
   5. Pomocou ponuky vyberte, či môže lokalita posielať súbory „cookie“. Ak zvolíte možnosť Session only (Iba relácia), súbory „cookie“ danej relácie sa vymažú vždy po zatvorení vášho prehľadávača.
   6. Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky.
 3. Safari
  1. Vyberte položku Safari --> Preferences (Predvoľby).
  2. Kliknite na tlačidlo panela Security toolbar (Panel s nástrojmi zabezpečenia).
  3. Prehľadávač Safari zobrazí nastavenia predvolieb.
  4. Pomocou tohto prepínača vyberte, ako prijať súbory „cookie“:
   1. Nikdy: Zablokovať súbory „cookie“ úplne.
   2. Vždy: Prijať všetky súbory „cookie“
   3. Iba z lokalít, do ktorých navigujete: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby lokality pracovali správne bez povolenia nelegálnych súborov „cookie“.
  5. Ak chcete zobraziť súbory „cookie“, ktoré práve sú vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Show Cookies (Zobraziť súbory „cookie“).
  6. Z lokality, ktorá použila tento súbor „cookie“, sa stratia všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že možno budete musieť urobiť niektoré veci manuálne, ako napr. poskytnúť heslo na lokalitu, ktoré sa predtým automaticky získalo zo súboru „cookie“.
  7. Kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť) uložte zmeny.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, požiadavky v súvislosti s týmito pravidlami na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Žiadosti o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, prístup k osobným údajom, žiadosti na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj žiadosti na prenos údajov. zasielajte takisto na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tieto pravidlá sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok a sú platné od 22.12.2019